Wednesday, November 2, 2016

شیشه کشویی


indoor از نظر عملکرد همانند پنجره های آلومینیومی کشویی قدیمی می باشد، با این تفاوت که تعداد پانل ها نامحدود بوده و ما بین آنها هیچ ستون یا عضو عمودی وجود ندارد. علاوه بر این هر پنل دارای  چرخ می باشد که منجر به حرکت بسیار آسان شیشه ها می شود


No comments:

Post a Comment