Wednesday, November 2, 2016

در شیشه ای


از دوران گذشته درب های شیشه ای در اصطلاح عام به شیشه میرال معروف است. درب های شیشه ای در فضاهایی استفاده می شوند که استفاده از درب های اتوماتیک و یا مدل های امنیتی بسیار گران قیمت بوده و به همین خاطر از درب شیشه ای ثابت استفاده می شود. به طور معمول شیشه های بکاررفته در درب شیشه ای ۱۰ میلی متر می باشد و این ضخامت برای رعایت مسائل امنیتی بوده است. مزیت اصلی درب های شیشه ای شاید این باشد که در فضاهای مختلفی قابلیت کاربرد را دارا می باشد


No comments:

Post a Comment