Wednesday, November 2, 2016

سقف ثابت و متحرک


تمام مدلهای سقف ها از قبیل دیواری، تجاری، مجزا همراه با بازوی جمع شونده میتوانند در یک دسته بندی سه تایی قرار بگیرند. این دسته بندی بر اساس نوع طراحی محصولات است و نه قیمت آنها. یک سقف تمام پروفیل لزوما گرانتر از سقف نیم پروفیل نیست و یا یک سقف نیم پروفیل میتواند گزینه ی بهتری ازتمام پروفیل باشد، همه ی اینها بستگی به نیاز، شرایط استفاده، اندازه و نوع بسته شدن به دیوار شما دارد. سقف از نوع پروفیل باز در مناطق مرطوب به ندرت استفاده میشود مگر اینکه از نوعی پوشش در بالای آن از پارچه محافظت کند


No comments:

Post a Comment