Saturday, January 6, 2018

صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از بالکن های شیشه ای


صرفه جویی تا ۱۰٫۷٪ و به طور متوسط ​​تا ۵٫۹٪ در مصرف انرژی گرمایی ساختمان مسکونی، این نتایجی است که توسط Kimmo Hilliaho در مطالعه خود در مورد اثرات انرژی ارزان قیمت در سال ۲۰۱۰ بدست آمده است.


این تحقیق در فنلاند انجام شده و محاسبات مرجع در آن از تحقیقات آلمان تکمیل شده است. مصرف انرژی گرمایی در حالی که از بالکن های شیشه ای استفاده شده و در مقایسه با حالت بدون شیشه با استفاده از اندازه گیری های میدانی و شبیه سازی کامپیوتری انجام می‌شود. علاوه بر این، مشخص شد که نوع بالکن، سایر عایق حرارتی و جهت گیری بر روی بالکن های شیشه ای تاثیر می گذارد.
نگهداری ساختمان در شرایط خوب و هزینه های مدیریتی در سطح معقول تأثیر مستقیم بر هزینه های مسکن و رضایت ساکنین دارد. علاوه بر راحتی زندگی، سیستم های بالکن شیشه ای در درجه اول به طور صحیح، ساکنان و صاحبان آپارتمان را از مزایای مالی خاص بهره مند می‌کند.
#صرفه_جویی_در_انرژی #بالکن_شیشه_ای #ذخیره_انرژی_بالکن_شیشه_ای #مزیت_بالکن_شیشه_ای

http://jtr.ir/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C/

No comments:

Post a Comment